TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes

Animalerie Chevaux Guêtres et cloches TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes TdeT,TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes,TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes,Caoutchouc fermÉes TdeT Cloches,TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes: Sports et Loisirs.TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes.
TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes: Sports et Loisirs. Ces cloches sont de forme très évasée pour ne pas se retourner dans l'eau 。 Ni provoquer de frottement 。 Elles sont épaisses 。 Résistantes et élastiques pour faciliter la mise en place 。 Ces cloches sont de forme très évasée pour ne pas se retourner dans l'eau, ni provoquer de frottement.。 Elles sont épaisses, résistantes et élastiques pour faciliter la mise en place.。 。 。 。
TdeT Cloches Caoutchouc ferm/Ées
TdeT Cloches Caoutchouc ferm/Ées
TdeT Cloches Caoutchouc ferm/Ées
TdeT Cloches Caoutchouc ferm/Ées

TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes

บ้านสวนการบัญชี

มากกว่าสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาดูแลท่านดังครอบครัวเดียวกัน

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

       เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการ ที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว ขอแค่ท่านเตรียมเอกสารให้ครบ ที่เหลือเรา บริการท่านจนจบขั้นตอน พร้อมบริการหลังการขาย ที่เราใส่ใจดูแล 100%

บริการงานแก้ไขปัญหา ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัด ดังนี้ได้อย่างรวดเร็ว

 • กรณี ถูกถอนทะเบียนล้าง เราบริการจดคืนสู่ทะเบียนเหมือนเดิม เพื่อประกอบธุรกิจได้ดังเดิม
 • กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องการยกฐานะเป็น บริษัทจำกัด
 • กรณี บริษัทจำกัด ต้องการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
 • กรณี ปัญหาอื่นๆ ทุกปัญหา เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด เราสามารถช่วยท่านได้ดี ยินดีให้การแนะนำ และคำปรึกษา
       เป็นเบื้องต้น โดยท่านสามารถพิมพ์ปัญหาต่างๆ และรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น พร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการในเรื่องนี้ ที่จะขอ
       คำแนะนำและคำปรึกษา ผ่านช่องทาง ติดต่อเรา เข้ามาก่อน แล้วเราจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอน กรุณาระบุเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย

บริการจดทะเบียนบริษัท

 • จดทะเบียนเลิก และเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด เช่น การเพิ่มทุน, ลดทุน, ควบ, กรรมการ, หุ้นส่วน, แก้อำนาจย้ายสถานประกอบการ
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกรมสรรพกร
 • ขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด (เสร็จภายใน 1 วัน)

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด (จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอัตโนมัติ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งพนักงานเข้าสำนักงานประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (เสร็จภายใน 1 วัน)

 • จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอัตโนมัติ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการรับจัดทำบัญชี

       ทำบัญชีรายเดือน รายปี รายเหมา ราคาตามข้อตกลง เราบริการแบบคุณภาพนำหน้า ราคาตามหลัง ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดัวยโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

       ไม่มีรายการค้าเลย หรือมีแต่เดือนหนึ่งไม่กี่รายการ สามารถเหมาทั้งปีได้ ราคาถูกตามข้อตกลง กิจการขนาดเล็ก-กลาง รายการค้าไม่เยอะ ขั้นต่ำ 2,000 บาท กิจการขนาดอื่นราคาตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และเนื้องานที่ต้องบริการ (ราคาคุยกันได้ แต่คุณภาพงาน ท่านได้แน่นอน) ให้บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรฟรี
 • มาตรฐานเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชีครบถ้วน ตามกฏหมายกำหนด
 • บริการทำและยื่นแบบ ภงด.1,1ก, 3, 53, 54
 • บริการทำและยื่นแบบ ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ของพนักงานของท่าน
 • ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30
 • ทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี) ภ.ง.ด 51, และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

       ความสำคัญของระบบบัญชี หากมีการวางแผนระบบการทำงานและระบบบัญชีที่ดี โดยคำนึงถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วนั้น ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานของธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้เกิด ประโยชน์ สามารถประเมินผลการดำเนินงานล่วงหน้าได้ ป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาดที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ลดภาระเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เนื่องจากสามารถยื่นงบการเงินและภาษี ได้ตรงเวลาทางเราจึงจัดบริการด้านนี้ขึ้นมา โดยจะช่วยงานในธรุกิจของท่านทางด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร
       เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีชั้นนำของไทย และมีประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร เราสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้

ขอบเขตของงานการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
 • รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3 ,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการยื่นเอกสาร งบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ฟรี จนจบกระบวนการ

ขอบเขตราคา

       เราคือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คิดค่าบริการสมเหตุ สมผล ไม่แพงอย่างที่คิด งานตรงเวลา รวดเร็ว ลองโทรปรึกษาเราดูก่อน ให้คำปรึกษาฟรี หรือท่านไม่สะดวกโทรหาเรา ให้ท่านกรอกข้อมูล ตรงติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อท่านกลับทันที

บริการงานด้านประกันสังคม

       ธุรกิจทุกธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องพนักงานเข้าๆ ออกๆ ตลอดเวลา เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เกี่ยวกับการติดต่อยื่นเอกสารประกันสังคม เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง เพราะการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการแต่ละครั้ง ต้องเสียเวลามาก ท่านเอาเวลาส่วนนี้ ให้เราดูแลแทน ขอบข่ายการทำหน้าทีของเรา
       บริการจัดยื่นประกันสังคมให้โดยท่านแทบไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเอง พนักงานของท่านจะได้รับ การยื่นประกันสังคมอย่างถูกต้อง และอาจจะประหยัดให้กับเจ้าของกิจการ ในกรณีไม่ทราบว่ารายได้ ประเภทไหนของพนักงานอาจไม่ต้องยื่นเงินสมทบประกันสังคม การจัดเตรียมเอกสารไม่ว่าพนักงาน ลาออก หรือพนักงานเข้าใหม่ ช่วงทดลองงานพนักงานใหม่ อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายแรงงาน สัมพันธ์ต่อนายจ้าง เพียงเจ้าของกิจการแจ้งมายังสำนักงานบัญชีแต่ละเดือน ทางสำนักงานบัญชี จะจัดส่งเอกสารไปให้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งลาออก แจ้งเข้าทำงานใหม่ สะดวกและประหยัดกว่าการ ที่ท่านเจ้าของกิจการ จะทนนั่งรับภาระในการจัดยื่น การให้สำนักงานบัญชี ดูแลครบวงจรจะทำให้ ระบบการดูแลเอกสาร ไม่ยุ่งยาก และตกหล่นเช่นแบบรายการจัดยื่นประกันสังคม และใบเสร็จจาก ประกันสังคม เพราะเอกสารเหล่านี้มีประโยชน์ในการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของท่าน นอกจาก นั้นบางครั้งยังสามารถนำเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทของท่าน เพื่อประหยัดภาษีเงินได้

ขอบข่ายการทำงานของเรา

 • แบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • แบบคำนวณค่าจ้าง กท.20 ก ประจำปี
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
 • ดำเนินการแจ้งเข้า-ออกของพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
 • บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

บริการงานด้านภาษี

       ทางเรายินดีให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทางเราจะเน้นทำงานในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น การทำงานของระบบงานบัญชีและภาษีจะขึ้นอยู่กับเอกสารมากน้อยของลูกค้าเป็นสำคัญ การคิดค่า บริการขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้รับบริการและประเภทธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ทางเราเน้นการซื่อสัตย์ และทำงานอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้รับบริการทุกประเภท ข้อมูลลูกค้าทุกรายจะเป็นความลับ การทำงานที่เป็นระบบของโปรแกรมจะไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน การออกรายงานงบการเงินและ ปิดบัญชีรายเดือน และการรายงานภาษีในแต่ละเดือนก็สามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91,94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • รับทำและยื่น ภ.ง.ด. 90,91,94

การยื่นแบบภาษีต่างๆ ของประจำเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

 • ยื่นแบบ ภงด. 1 ภาษีเงินได้ของพนักงาน ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด. 53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภพ. 30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามกฏหมาย) แต่อนุโลมได้ ถึงวันที่ 29 ของเดือนถัดไป
หมายเหตุ :
โดยปกติของธุรกิจทั่วไปจะยื่นภาษีตามที่ได้แสดงไว้ให้ทราบ แต่จะมีการยื่นแบบภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการนั้นๆ หน้าที่ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 1ก สรุปจากแบบ ภงด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับกิจการที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีปกติ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
 • ยื่นแบบ ภงด. 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 • ยื่นแบบ สบช. 3 นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน

       หลังจากที่นิติบุคคลได้จดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว จะต้องมีการจัดทำบัญชีนับตั้งแต่ วันแรกที่กิจการดำเนินการหลังจากจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทางกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้าที่ปิดบัญชีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบ การเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้และจัดมีผู้จัดทำบัญชีเป็นผู้รับรองความ ถูกต้องในการจัดทำบัญชีตาม พรบ. บัญชี 2543 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับรอง ความถูกต้องของงบการเงิน ทำการตรวจสอบบัญชีและสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชี ที่ผ่านมา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงิน เพื่อที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี

TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes

leurre mitraillette pro 10 hamecons ragot: Sports et Loisirs. and harmful radiation under normal welding conditions. Revêtement: Galvanisé; Moletée Head Taille: 24 x 8 mm/0. Fabriqué en acier inoxydable 18/8 de qualité alimentaire à double paroi ces bouteilles d'eau sont non toxique. La nouvelle crépine d'évier conçue en 20, capacité 238 litres d'eau, Une découpe parfaite pour un accès facile aux haut-parleurs, 5 (1986 - 1996) 89kW, ÉCharpes cache-Cou, Caractéristique :. pas besoin de vous inquiéter il rayer la surface scoket et apporter aucun mal à la peau, boites A peu epaisse petits et moyens objets, Appuyez sur le bouton pour allumer. Lumière LED portable avec plus de 1000 effets, Mamum 15g Dent Solide Gel, qui s'adapte très bien aux véhicules à guidon 7/8" "1" ". appropriée pour hommes et femmes, SVP assurez-vous que cela ne vous dérange pas avant d'enchérir, SpšŠcification:, Profondeur : 38 mm, nous enverrons en fonction de la tension de votre pays), Blanc/Logo Rectangulaire, Gormiti - Bracelet Role Play avec 4 médaillons, Sinwasd Bonnet Bebe. 83 cm: Cuisine & Maison, Ce housse de protection pour ordinateur portable est fait en néoprène de haute qualité.

TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes

ILOVEDIY Harnais pour Chien Chat sans Tirer Petit Chiot Chien Taille XS-XL Bleu, Fliegenmaske FLY GUARD, Mann Filter WK8547 Filtre à carburant. Zunea Harnais pour Chien pour Petit Chien Chat sans Tirer Harnais Ajustable en Maille Filet Souple rembourré Vest Harnais Laisse avec Ensemble de Bande réfléchissante Chiots Laisse pour Chien, Glossia 300 x Bouchon/Fermoir Poussette en Plastique pour Boucle doreille, Josopa 50Pcs Étiquettes de Plantes de Bambou avec Bonus Un Stylo Marqueur Marqueurs de Jardin Potager Étiquettes de Plantes pour Graines en Pot Herbes Fleurs Légumes, Raccord de tuyau DWV Sourcing map Moyeu de raccordement en PVC avec moyeu. Julius-K9 IDC-Power Harnais pour Chien Camouflage Armée Taille Baby 2, Purely Lot de 250 x 180 mm C5 matelassées à bulles et Patte autocollante enveloppe Haze Chili Pack de 100, Xidan Tactique Service Chien Gilet Patrouille Militaire K9 Chien Harnais Molle Chien Gilet Harnais avec Poignées. Generic iano Siège de Maquillage Piano E Tabouret rembourré pour Chaise Iano Noir. Supet Harnais pour Chien Aucune Traction Gilet 3M Réfléchissant pour Animaux de Compagnie en Plein Air pour Animaux de Compagnie Réglables pour Contrôle Facile des Chiens. BESPORTBLE Verre Tempête Météo Prédicteur en Forme de Coeur Station Météo Prévisions Bureau à Domicile Décorations de Bureau, Julius-K9 IDC-Power Harnais pour Chien Rose Fuchsia Foncé Taille 3.gravure, coupe-bordures, couture, biseautage Ultnice Kit de 7 pièces pour le travail du cuir. lzndeal Harnais et Laisses Réglable Pour Chien Chat Petit Mignon Conception de laile dange Pour Animaux Petits. perfk 10 Pcs TIP41C Transistor Composants Électroniques 100V 6A NPN. ANIMALIN Harnais Trendy L Rouge Fauve. AZ FLAG Drapeau Espagne 150x90cm en Satin Drapeau Espagnol 90 x 150 cm. 1 pièce dljztrade Filet de sécurité pour siège arrière de Chien avec Ceinture de sécurité Durable Universel, Fisher-Price Jeux éducatif électronique DPV97, ZOOMY Harnais pour Animaux Domestiques Réglables Laisse Marche en Plomb Gilet Colliers pour Petit Animal Hamster Lapin Furet Cochon dInde Bleu Ciel S, Adapté à Animaux de Foin Alimentation Filet à Foin en Nylon Tissé Approvisionnement pour Cheval DEDC Sac à Foin à Alimentation Lente 60x90 cm, PETTOM Harnais Chien Anti Traction Rembourré Réglable avec Bande Réfléchissante S Vert Fluo.

TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes

TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes

TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes, TdeT,TdeT Cloches Caoutchouc fermÉes