บ้านสวนการบัญชี

มากกว่าสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาดูแลท่านดังครอบครัวเดียวกัน

บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

       เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการ ที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว ขอแค่ท่านเตรียมเอกสารให้ครบ ที่เหลือเรา บริการท่านจนจบขั้นตอน พร้อมบริการหลังการขาย ที่เราใส่ใจดูแล 100%

บริการงานแก้ไขปัญหา ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัทจำกัด ดังนี้ได้อย่างรวดเร็ว

 • กรณี ถูกถอนทะเบียนล้าง เราบริการจดคืนสู่ทะเบียนเหมือนเดิม เพื่อประกอบธุรกิจได้ดังเดิม
 • กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องการยกฐานะเป็น บริษัทจำกัด
 • กรณี บริษัทจำกัด ต้องการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
 • กรณี ปัญหาอื่นๆ ทุกปัญหา เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด เราสามารถช่วยท่านได้ดี ยินดีให้การแนะนำ และคำปรึกษา
       เป็นเบื้องต้น โดยท่านสามารถพิมพ์ปัญหาต่างๆ และรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น พร้อมวัตถุประสงค์ที่ต้องการในเรื่องนี้ ที่จะขอ
       คำแนะนำและคำปรึกษา ผ่านช่องทาง ติดต่อเรา เข้ามาก่อน แล้วเราจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอน กรุณาระบุเบอร์โทรติดต่อกลับด้วย

บริการจดทะเบียนบริษัท

 • จดทะเบียนเลิก และเสร็จการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด เช่น การเพิ่มทุน, ลดทุน, ควบ, กรรมการ, หุ้นส่วน, แก้อำนาจย้ายสถานประกอบการ
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แจ้งเปลี่ยนแปลงภาษีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกรมสรรพกร
 • ขอหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด (เสร็จภายใน 1 วัน)

 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด (จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอัตโนมัติ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และแจ้งพนักงานเข้าสำนักงานประกันสังคม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (เสร็จภายใน 1 วัน)

 • จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด (จะได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอัตโนมัติ)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการรับจัดทำบัญชี

       ทำบัญชีรายเดือน รายปี รายเหมา ราคาตามข้อตกลง เราบริการแบบคุณภาพนำหน้า ราคาตามหลัง ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดัวยโปรแกรมสำเร็จรูป EXPRESS

ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

       ไม่มีรายการค้าเลย หรือมีแต่เดือนหนึ่งไม่กี่รายการ สามารถเหมาทั้งปีได้ ราคาถูกตามข้อตกลง กิจการขนาดเล็ก-กลาง รายการค้าไม่เยอะ ขั้นต่ำ 2,000 บาท กิจการขนาดอื่นราคาตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และเนื้องานที่ต้องบริการ (ราคาคุยกันได้ แต่คุณภาพงาน ท่านได้แน่นอน) ให้บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรฟรี
 • มาตรฐานเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชีครบถ้วน ตามกฏหมายกำหนด
 • บริการทำและยื่นแบบ ภงด.1,1ก, 3, 53, 54
 • บริการทำและยื่นแบบ ประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ของพนักงานของท่าน
 • ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30
 • ทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี) ภ.ง.ด 51, และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

       ความสำคัญของระบบบัญชี หากมีการวางแผนระบบการทำงานและระบบบัญชีที่ดี โดยคำนึงถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้วนั้น ข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานของธุรกิจได้ ซึ่งจะทำให้เกิด ประโยชน์ สามารถประเมินผลการดำเนินงานล่วงหน้าได้ ป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาดที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ลดภาระเรื่องเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม เนื่องจากสามารถยื่นงบการเงินและภาษี ได้ตรงเวลาทางเราจึงจัดบริการด้านนี้ขึ้นมา โดยจะช่วยงานในธรุกิจของท่านทางด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร
       เราคือทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีชั้นนำของไทย และมีประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร เราสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล บริการงานรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้

ขอบเขตของงานการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
 • รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3 ,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการยื่นเอกสาร งบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ฟรี จนจบกระบวนการ

ขอบเขตราคา

       เราคือผู้ตรวจสอบบัญชีที่คิดค่าบริการสมเหตุ สมผล ไม่แพงอย่างที่คิด งานตรงเวลา รวดเร็ว ลองโทรปรึกษาเราดูก่อน ให้คำปรึกษาฟรี หรือท่านไม่สะดวกโทรหาเรา ให้ท่านกรอกข้อมูล ตรงติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อท่านกลับทันที

บริการงานด้านประกันสังคม

       ธุรกิจทุกธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องพนักงานเข้าๆ ออกๆ ตลอดเวลา เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เกี่ยวกับการติดต่อยื่นเอกสารประกันสังคม เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง เพราะการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการแต่ละครั้ง ต้องเสียเวลามาก ท่านเอาเวลาส่วนนี้ ให้เราดูแลแทน ขอบข่ายการทำหน้าทีของเรา
       บริการจัดยื่นประกันสังคมให้โดยท่านแทบไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรเอง พนักงานของท่านจะได้รับ การยื่นประกันสังคมอย่างถูกต้อง และอาจจะประหยัดให้กับเจ้าของกิจการ ในกรณีไม่ทราบว่ารายได้ ประเภทไหนของพนักงานอาจไม่ต้องยื่นเงินสมทบประกันสังคม การจัดเตรียมเอกสารไม่ว่าพนักงาน ลาออก หรือพนักงานเข้าใหม่ ช่วงทดลองงานพนักงานใหม่ อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายแรงงาน สัมพันธ์ต่อนายจ้าง เพียงเจ้าของกิจการแจ้งมายังสำนักงานบัญชีแต่ละเดือน ทางสำนักงานบัญชี จะจัดส่งเอกสารไปให้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งลาออก แจ้งเข้าทำงานใหม่ สะดวกและประหยัดกว่าการ ที่ท่านเจ้าของกิจการ จะทนนั่งรับภาระในการจัดยื่น การให้สำนักงานบัญชี ดูแลครบวงจรจะทำให้ ระบบการดูแลเอกสาร ไม่ยุ่งยาก และตกหล่นเช่นแบบรายการจัดยื่นประกันสังคม และใบเสร็จจาก ประกันสังคม เพราะเอกสารเหล่านี้มีประโยชน์ในการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของท่าน นอกจาก นั้นบางครั้งยังสามารถนำเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทของท่าน เพื่อประหยัดภาษีเงินได้

ขอบข่ายการทำงานของเรา

 • แบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • แบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • แบบคำนวณค่าจ้าง กท.20 ก ประจำปี
 • ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • นำส่งประกันสังคมให้ทุกเดือน
 • ดำเนินการแจ้งเข้า-ออกของพนักงาน และขอใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาจากประกันสังคม
 • บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมฟรี ตลอดอายุสัญญาบริการ

บริการงานด้านภาษี

       ทางเรายินดีให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากร ทางเราจะเน้นทำงานในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ฉะนั้น การทำงานของระบบงานบัญชีและภาษีจะขึ้นอยู่กับเอกสารมากน้อยของลูกค้าเป็นสำคัญ การคิดค่า บริการขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้รับบริการและประเภทธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ทางเราเน้นการซื่อสัตย์ และทำงานอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้รับบริการทุกประเภท ข้อมูลลูกค้าทุกรายจะเป็นความลับ การทำงานที่เป็นระบบของโปรแกรมจะไม่เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน การออกรายงานงบการเงินและ ปิดบัญชีรายเดือน และการรายงานภาษีในแต่ละเดือนก็สามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91,94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
 • รับทำและยื่น ภ.ง.ด. 90,91,94

การยื่นแบบภาษีต่างๆ ของประจำเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

 • ยื่นแบบ ภงด. 1 ภาษีเงินได้ของพนักงาน ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด. 53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภพ. 30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามกฏหมาย) แต่อนุโลมได้ ถึงวันที่ 29 ของเดือนถัดไป
หมายเหตุ :
โดยปกติของธุรกิจทั่วไปจะยื่นภาษีตามที่ได้แสดงไว้ให้ทราบ แต่จะมีการยื่นแบบภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการนั้นๆ หน้าที่ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 1ก สรุปจากแบบ ภงด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับกิจการที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีปกติ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
 • ยื่นแบบ ภงด. 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 • ยื่นแบบ สบช. 3 นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน

       หลังจากที่นิติบุคคลได้จดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว จะต้องมีการจัดทำบัญชีนับตั้งแต่ วันแรกที่กิจการดำเนินการหลังจากจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทางกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้าที่ปิดบัญชีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบ การเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้และจัดมีผู้จัดทำบัญชีเป็นผู้รับรองความ ถูกต้องในการจัดทำบัญชีตาม พรบ. บัญชี 2543 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับรอง ความถูกต้องของงบการเงิน ทำการตรวจสอบบัญชีและสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชี ที่ผ่านมา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงิน เพื่อที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี